Zaproszenie ??lubne a savoir vivre

Wr?czanie zaproszenia ??lubnego to wa??ny moment podczas przygotowa? do uroczysto??ci za??lubin. Istnieje kilka zasad, kt??rych nale??y si? trzyma?, aby zapraszanie na uroczysto??? ??lubn? odby??o si? w odpowiedni spos??b.

Zaproszenie na ??lub najlepiej wr?cza? osobi??cie, zw??aszcza tym najwa??niejszym go??ciom (rodzinie, chrzestnym, seniorom rodu), wi?c wr?czanie zaprosze?? ??lubnych mo??e by? dobr? okazj? do odwiedzin. Zaproszenia slubne odzwierciedlaj? charakter M??odej Pary, ich stosunek do ca??ej ceremonii za??lubin oraz szacunek dla go??ci. Starannie dobrane b?d? ??wiadczy?, ??e zale??y im, ??eby ten dzie?? by?? wyj?tkowy, dlatego te?? chc? go sp?dzi? z konkretnymi osobami. Osoba, kt??ra otrzyma takie zaproszenie b?dzie naprawd? szcz???liwa, ??e b?dzie mia??a mo??liwo??? znalezienia si? w tym gronie. Zaproszenia ??lubne powinna cechowa? elegancja, estetyka i staranno???, zar??wno wizualna, jak i tre??ciowa. Je??li chodzi o kwestie wizualne, to ciekawym rozwi?zaniem jest przygotowanie zaproszenia ??lubnego w takim stylu co na przyk??ad winietki ??lubne, naklejki na w??dk?, podzi?kowania dla rodzic??w i go??ci. Warto wybra? jaki?? motyw przewodni oraz kolorystyk?.

Zaproszenia powinny by? wr?czane lub, jak nie mamy takiej mo??liwo??ci, wysy??ane 3 miesi?ce przed ??lubem. Dlaczego tak szybko? Zaproszeni go??ci b?d? mieli czas, ??eby zaplanowa? ten dzie??. Istnieje tak??e mniejsze prawdopodobie??stwo, ??e b?d? mieli ju?? plany na ten dzie??. Przygotowywania na przyj?cie weselne dla go??cia mo??e wi?za? si? tak??e z konieczno??ci? wcze??niejszego pomy??lenia o prezencie dla M??odej Pary, czy kreacji wieczorowej dla siebie.

Jakie jeszcze zasady zwi?zane z przygotowywaniem zaprosze?? ??lubnych pozwol? Narzeczonym unikn?? pope??nienia towarzyskiego faux pas? Wa??ne jest, ??eby zaproszenie by??o personalizowane, koniecznie trzeba napisa? na nim, kto jest zapraszany na uroczysto???. W ten spos??b go??cie weselni poczuj? si? wyj?tkowo, poza tym dostan? sygna??, ??e ich obecno??? na tej uroczysto??ci jest czym?? wa??nym. Wa??ne jest, ??eby ich nazwiska by??y wpisane na zaproszeniu poprawnie. Je??eli istnieje w?tpliwo???, co do sposobu pisania lub odmiany danego nazwiska, nale??y dowiedzie? si?, jak je poprawnie napisa?. Strasznym nietaktem by??oby wr?czenie zaproszenia na ??lub z b???dnie napisanym nazwiskiem zapraszanej osoby. Je??li tre??? zaproszenia jest tak sformu??owana, ??e musimy odmieni? nazwisko zapraszanej osoby, koniecznie robimy to. Dobrze jest napisa? imi? i nazwisko zapraszanych go??ci r?cznie lub wybra? czcionk? imituj?c? r?czne pismo.

Wielu k??opot??w pozwoli unikn?? umieszczenie na zaproszeniu ??lubnym formu??ki RSVP. Jest to to powszechny w etykiecie i cz?sto stosowany skr??t, kt??ry mo??emy znale??? na zaproszeniach. Co on oznacza? Skr??t ten pochodzi od francuskiej sentencji, kt??r? mo??na przet??umaczy?: ?odpowiedz/potwierd?? prosz??.

Artyku?? pobrany z serwisu www.albercik.pl
Autor artyku??u: www.parka.com.pl

Dworek Soplicowo
ul. Wojska Polskiego 65
28-100 Busko-Zdrój

e-mail: dworeksoplicowo@op.pl
tel.: 608 387 764